Xuất bản thông tin

Biểu công khai tài chính QuýIII/2015

Biểu công khai tài chính QuýIII/2015


THÔNG BÁO CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN - QUÝ III NĂM 2015

 

ĐƠN VỊ : TRƯỜNG MẦM NON TRÀNG AN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO 

 

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN 

 

QUÝ III NĂM 2015

 

 

 

 

Đvt đồng

 

TT

Chỉ tiêu

Dự toán được sử dụng trong năm

Số liệu báo cáo
quyết toán

Số liệu quyết toán
được duyệt

 
 

 

 

 

 

 

 

A

CỘNG 

1.732.000.000

 

 

 

I

Quyết toán chi NSNN Quý III năm 2015

 

439.670.713

439.670.713

 

1

Chi Thanh Toán cá nhân 

 

415.638.870

415.638.870

 

 

Mục 6000 - Tiền lương 

 

125.141.870

125.141.870

 

 

Mục 6050 – Tiền công trả cho người lao động TX theo hợp đồng 

 

7.989.100

7.989.100

 

 

Muc 6100 – Phụ cấp lương 

 

59.611.700

59.611.700

 

 

Mục 6200 – Tiền thưởng 

 

10.005.000

10.005.000

 

 

Mục 6300 -  Các khoản đóng góp BHXH,BHYT,BHTN

 

47.966.500

47.966.500

 

 

Mục 6400 - Các khoản thanh toán khác cho cá nhân

 

164.924.700

164.924.700

 

2

Chi phí nghiệp vụ chuyên môn 

 

23.041.843

23.041.843

 

 

Mục 6500- Thanh toán dịch vụ công cộng 

 

4.514.677

4.514.677

 

 

Mục 6550- Thanh toán vật tư văn phòng 

 

 

 

 

 

Mục 6600- Thông tin liên lạc 

 

887.166

887.166

 

 

Mục 6650 - Hội nghị 

 

 

 

 

 

Mục 6700 - Công tác phí

 

4.990.000

4.990.000

 

 

Mục 6757 - Tiền công trả cho hợp đồng lao động

 

 

 

 

 

Mục 6750 – Chi phí thuê mướn

 

12.650.000

12.650.000

 

 

Mục 6900 - Chi sửa chữa TS phục vụ chuyên môn 

 

 

0

 

 

Mục 7000 - Chi nghiệp vụ CM

 

 

0

 

3

Chi phí mua sắm, sửa chữa:

 

 

 

 

 

Chi mua đồ dùng, trang thiết bị SC l ớn, TSCĐ

 

 

0

 

 

Mục 9000 - Chi mua sắm tài sản vô hình

 

 

 

 

 

Mục 9050 - Chi mua sắm TSCĐ dùng cho CM

 

 

0

 

 

Mục 9003

 

0

0

 

4

Chi phí khác

 

990.000

990.000

 

 

Mục 7756

 

990.000

990.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ngày 01  tháng 10 năm 2015

 

                     NGƯỜI LẬP 

        HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Nguyễn Thị Điệp

Lương Thị Kim Oanh