Xuất bản thông tin

Công khai chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ năm học 2012-2013

Công khai chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ năm học 2012-2013


 PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

        TRƯỜNG MN TRÀNG AN                             

                                                            THÔNG B¸O                                  Mẫu 02

Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2012 - 2013

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Đơn vị tính: trẻ em

STT

Nội dung

Tổng sốtrẻ em

 

Nhà trẻ

Mẫu giáo

3-12 tháng tuổi

13-24 tháng

tuổi

25-36 tháng

tuổi

3-4 tuổi

 

4-5

tuổi

5-6

tuổi

 

I

Tổng số trẻ em

231

 

 

43

39

65

84

1

Số trẻ em nhóm ghép

 

 

 

 

 

 

 

2

Số trẻ em 1 buổi/ngày

 

 

 

 

 

 

 

3

Số trẻ em 2 buổi/ngày

231

 

 

43

39

65

84

4

Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập

 

 

 

 

 

 

 

II

Số trẻ em được tổ chức ăn

tại cơ sở

231

 

 

43

39

65

84

III

Số trẻ em được kiểm tra

 định kỳ sức khỏe

231

 

 

43

39

65

84

IV

Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng

231

 

 

43

39

65

84

V

Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em

 

 

 

 

 

 

 

1

Kênh bình thường

227

 

 

43

35

65

84

2

Kênh dưới -2

4

 

 

 

1

4

5

3

Kênh dưới -3

 

 

 

 

 

 

 

4

Kênh trên +2

 

 

 

 

 

 

 

5

Kênh trên +3

 

 

 

 

 

 

 

6

Phân loại khác

 

 

 

 

 

 

 

7

Số trẻ em suy dinh dưỡng

 

 

 

 

 

 

 

8

Số trẻ em béo phì

 

 

 

 

 

 

 

VI

Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục

 

 

 

 

 

 

 

1

Đối với nhà trẻ

 

 

 

 

 

 

 

a

Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ 3-36 tháng

 

 

 

 

 

 

 

b

Chương trình giáo dục mầm non -

Chương trình giáo dục nhà trẻ

43

 

 

43

 

 

 

2

Đối với mẫu giáo

 

 

 

 

 

 

 

a

Chương trình chăm sóc giáo dục mẫu giáo

 

 

 

 

 

 

 

b

Chương trình 26 tuần

 

 

 

 

 

 

 

c

Chương trình 36 buổi

 

 

 

 

 

 

 

d

Chương trình giáo dục mầm non-

Chương trình giáo dục mẫu giáo

188

 

 

 

39

65

84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Đông Triều , ngày 25 tháng 5  năm 2013

                                                                    Thủ trưởng đơn vị

                                                                       (Đã ký)

                                                                     

                                                                         Lương thị Kim Oanh