Xuất bản thông tin

Công khai kết quả đánh giá viên chức năm 2014

Công khai kết quả đánh giá viên chức năm 2014


TRƯỜNG MẦM NON TRÀNG AN              
  BIỂU BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM  2014
                 
STT Họ và tên Chức vụ Chức vụ kiêm nhiệm Phân loại công chức, viên chức Ghi chú
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành  nhiệm vụ nhưng năng lực còn hạn chế Không hoàn thành nhiệm vụ
1 Lương T Kim Oanh HT BTCB x        
2 Nguyễn T Ngọc Anh PHT PBTCB x        
3 Nguyễn Thị Mùi PHT   x        
4 Nguyễn T Thanh Thùy GV   x        
5 Nguyễn Thị Hạnh GV   x       Hợp đồng
6 Hoàng Thị Phương GV     x     Hợp đồng
7 Đỗ Thị Toán GV     x      
8 Nguyễn Trang Nhung GV     x      
9 Nguyễn Thị Lan GV   x        
10 Vũ Thị Nhàn GV   x        
11 Vương Thị Phượng GV     x      
12 Nguyễn Thị Liên GV   x        
13 Dương Thị Lý GV   x        
14 Hoàng Thị Thu Hương GV     x     Hợp đồng
15 Chu Thị Hảo GV     x     Hợp đồng
16 Đào Thị Thủy GV     x      
17 Vương Thị Kim Chi GV     x     Hợp đồng
18 Nguyễn Thị Hồng GV     x     Hợp đồng
19 NguyễnThanh Phượng GV     x     Hợp đồng
20 Trần Thị Thu Hằng GV     x     Hợp đồng
21 Nguyễn Thị Nhung GV     x     Hợp đồng
22 Nguyễn T Thanh Hiền GV     x     Hợp đồng
23 Bùi Thị Thu Trang GV     x     Hợp đồng
24 Nguyễn T Mai Hương GV     x     Hợp đồng
25 Dương Thị Kim Huệ GV     x     Hợp đồng
26 Đào Thị Hương Thảo GV     x      
27 Phạm Thanh Hà GV     x     Hợp đồng
                 
  Cộng cuối biểu     9 18      
  Tỷ lệ %     33,3 66,7