Xuất bản thông tin

Công khai KH thu các khoản năm học 2017 - 2018

Công khai KH thu các khoản năm học 2017 - 2018


          Mẫu số 2 
PGD THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
    TRƯỜNG MN TRÀNG AN                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   
           
THÔNG BÁO 
CÔNG KHAI  DỰ TOÁN THU ĐẦU NĂM HỌC  2017 - 2018
  Căn cứ vào KH thu chi đầu năm học 2017 - 2018. Nhà trường tổng hợp công khai
                                                                             
TT Nội dung thu Tổng cộng  Nguồn thu theo quy định Nguồn thu theo thỏa thuận Ghi chú 
A Tổng số thu  1,279,214,000 131,400,000 1,147,814,000  
1 Thu học phí  131,400,000 131,400,000    
2 Tiền ăn 751,608,000   751,608,000  
3 Tiền thuê người nấu ăn 132,462,000   132,462,000  
4 Thu tiền dọn vệ sinh + giấy vệ sinh
 phục vụ ăn học bán trú
26,280,000   26,280,000  
5 Tiền đón trẻ sớm trả trẻ muộn 151,740,000   151,740,000  
6 Tiền phụ phí  47,304,000   47,304,000  
7 Tiền mua sắm bổ xung bán trú 38,420,000   38,420,000  
           
           
           
      Ngày  23  tháng 09  năm 2017
               Người lập    Hiệu trưởng
      (Đã ký)    
           
           
           
  Nguyễn Thị Điệp   Lương Thị Kim Oanh