Xuất bản thông tin

Công khai quyết toán tài chính NSNN quý II năm 2016

Công khai quyết toán tài chính NSNN quý II năm 2016


ĐƠN VỊ : TRƯỜNG MẦM NON TRÀNG AN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO 

 

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN 

 

QUÝ II NĂM 2016

 

 

 

 

Đvt đồng

 

TT

Chỉ tiêu

Dự toán được sử dụng trong năm

Số liệu báo cáo
quyết toán

Số liệu quyết toán
được duyệt

 
 

 

 

 

 

 

 

A

CỘNG 

1.915.000.000

 

 

 

I

Quyết toán chi NSNN Quý II năm 2016

 

472.108.864

472.108.864

 

1

Chi Thanh Toán cá nhân 

 

 374.239.100

 374.239.100

 

 

Mục 6000 - Tiền lương 

 

123.760.400

123.760.400

 

 

Mục 6050 – Tiền công cho người LĐ TX theo hợp đồng 

 

 

 

 

 

Muc 6100 – Phụ cấp lương 

 

56.643.300 

56.643.300 

 

 

Mục 6250 – Phuc lợi tập thể 

 

 4.400.000

 4.400.000

 

 

Mục 6300 -  Các khoản đóng góp BHXH,BHYT,BHTN

 

 56.262.400

 56.262.400

 

 

Mục 6400 - Các khoản thanh toán khác cho cá nhân

 

 133.263.000

 133.263.000

 

2

Chi phí nghiệp vụ chuyên môn 

 

 97.869.764

 97.869.764

 

 

Mục 6500- Thanh toán dịch vụ công cộng 

 

 8.888.912

 8.888.912

 

 

Mục 6550- Thanh toán vật tư văn phòng 

 

 5.410.000

 5.410.000

 

 

Mục 6600- Thông tin liên lạc 

 

 767.852

 767.852

 

 

Mục 6650 - Hội nghị 

 

 

 

 

 

Mục 6700 - Công tác phí

 

 1.350.000

 1.350.000

 

 

Mục 6757 - Tiền công trả cho hợp đồng lao động

 

 

 

 

 

Mục 6750 – Chi phí thuê mướn

 

 

 

 

 

Mục 6900 - Chi sửa chữa TS phục vụ chuyên môn 

 

 52.444.000

 52.444.000

 

 

Mục 7000 - Chi nghiệp vụ CM của từng ngành

 

 29.009.000

 29.009.000

 

3

Chi phí mua sắm, sửa chữa:

 

 

 

 

 

Chi mua đồ dùng, trang thiết bị SC l ớn, TSCĐ

 

 

 

 

 

Mục 9000 - Chi mua sắm tài sản vô hình

 

 

 

 

 

Mục 9050 - Chi mua sắm TSCĐ dùng cho CM

 

 

 

 

 

Mục 900

 

 

 

 

4

Chi phí khác

 

 

 

 

 

Mục 7750

 

 

 

 

 

 Mục 7799

 

 

 

 

 

 

 Ngày 01  tháng 07 năm 2016

 

                     NGƯỜI LẬP 

        HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Nguyễn Thị Điệp

Lương Thị Kim Oanh