Xuất bản thông tin

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THANG 01/2016

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THANG 01/2016


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 1/2016

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN TRÀNG AN            

   Số: 13/BC-KH

          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 Đông Triều, ngày  03  tháng 01 năm 2016

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 1/2016

* Nhiệm vụ trọng tâm:           

                              -  Thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ

                             - Triển khai thực hiện theo hoạt động chuyên môn tuần thứ  18 đến 21

                            - Công tác kiểm tra nội bộ trường học: Kiểm tra hoạt động chuyên đề.

                            - Tổ chức hội thi "Giáo viên dạy giỏi cấp trường"

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

01- 29/1/2016

- Thực hiện tốt công tác phát triển giáo dục: Duy trì sĩ số trẻ ra lớp đảm bảo theo kế hoạch.

- CBPTCM - GVPTcác lớp.

29/12/2015-30/01/2016

- Triển khai thực hiện theo hoạt động chuyên môn tuần thứ 18-21

- CB-GV-NV 

25-29/01/2016

Tổ chức hội thi: Giáo viên dạy gỏi cấp trường.

BGH + GV

20--21/1/2016

 - Kiểm tra nội bộ trường học: Kiểm tra hoạt động chuyên đề.

 

- BGH

13/1/2016

  - Sơ kết học kỳ 1

- CB+GV+NV

30/1/2016

- Họp phụ huynh toàn trường- Sơ kết học kỳ I.

- PHT+Y tế- PH các lớp

28/1/2016

 - Tuyên truyền về ATGT; Ký cam kết không sử dụng, tàng trữ, đốt pháo, thả đèn trời trong dịp tết nguyên đán

- CB – GV- NV

Công tác khác

  • Tham gia hội thi tiếng hát ngành GD – khu vực III
  • GV

                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

                                                                                      (Đã ký)

 

                                                                                 Lương Thị Kim Oanh