Xuất bản thông tin

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 5

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 5


 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 5/2015

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN TRÀNG AN

   Số: 16/BC-KH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Đông Triều, ngày  02  tháng 05  năm 2015

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5/2015

* Nhiệm vụ trọng tâm:           

1. Triển khai thực hiện theo hoạt động chuyên môn tuần thứ  34- 35

2. Hoàn thành hồ sơ phổ cập đề nghị công nhận phổ cập MN trẻ 5 tuổi.

 3. Đánh giá chất lượng học sinh 5 tuổi.

4. Tổng kết năm học, Tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận trường MN chuẩn quốc gia mức độ I - Tổ chức tết thiếu nhi cho HS..

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

01-30/5/2015

- Làm tốt công tác phát triển giáo dục: Duy trì sĩ số trẻ ra lớp đảm bảo theo kế hoạch.

 - CBPTCM – GVPT  các lớp.

04-8/5/2015

- Triển khai thực hiện theo hoạt động chuyên môn tuần thứ 34

 -PTCM+GV 

18/5/2015

-Tổ chức các hoạt động văn nghệ kỷ niệm ngày 19/5

 - Toàn trường

10/5/2015

 - Hoàn thành hồ sơ phổ cập đề nghị công nhận phổ cập MN trẻ 5 tuổi

- Toàn trường

10-26-5

  • Hoàn thành công tác thi đua năm học 2014-2015
  • Hội đồng TĐ trường

14/5/2015

- Đánh giá chất lượng HS 5 tuổi - Bàn giao HS 5 tuổi cho trường TH.

 - BGH+GV Cốt cán

4-5/5/2015

- Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh Sởi

- BGH+YT

25/5/2015

  • Tổng kết năm học 2014-2015- Tổ chức tết thiếu nhi cho học sinh.

- Toàn trường

30/5/2015

- Họp hội đồng: Đánh giá công tác tháng 5, triển khai kế hoạch tháng 6+7

CB,GV,NV

                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                   (Đã ký)

 

                                                                                           Lương Thị KimOanh