Xuất bản thông tin

Lịch trực tết Dương lịch năm 2018

Lịch trực tết Dương lịch năm 2018


PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN TRÀNG AN

 
 

 

 

 

                 Số: 20/TB-TrMN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

 

                                        Tràng An, ngày 30 tháng 12 năm 2017

THÔNG BÁO

Phân công lãnh đạo trường mn Tràng An

Trực Tết Dương lịch năm 2018

 
 

 

 

          Để đảm bảo công tác tại trường và xử lý công việc trong các ngày nghỉ, Trường MN Tràng An phân công các đồng chí lãnh đạo, nhân viên cơ quan thường trực giải quyết công việc dịp Tết Dương lịch năm 2018, cụ thể như sau:

 

 1.  
 •  

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

 1.  
 1.  

(Thứ Bảy)

Nguyễn Thị Ngọc Anh

Đào Thị Hương Thảo

Phó Hiệu trưởng

NV Y Tế

 1.  
 2.  
 1.  
 1.  

(Chủ nhật)

Trần Thị Phương

Nguyễn Thị Lan

 Hiệu trưởng

Tổ Phó MG

 1.  
 2.  
 1.  
 1.  

(Thứ Hai)

Nguyễn Thị Mùi

Nguyễn Thị Điệp

Nguyễn Thị Lan

Phó Hiệu trưởng

NV Kế toán

 1.  
 2.  

        Trong các ngày nghỉ Tết Dương lịch có công việc cần giải quyết, đề nghị các cơ quan, đơn vị, giáo viên, nhân viên nhà trường liên hệ với các đồng chí lãnh đạo nhà trường theo lịch công tác trên.

        Trường MN Tràng An xin thông báo để các đơn vị, các giáo viên, nhân viên nhà trường được biết để thuận tiện liên hệ giải quyết công việc./.

 

Nơi nhận:

- Trang web của trường;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Trần Thị Phương