Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 11/9/2019

Tài chính công khai ngày 11/9/2019


Tài chính công khai  11/9/2019
* Tổng số trẻ báo ăn: 278 trẻ x 13.500 = 3.753.000đ
+ Điểm chính trung tâm: 245 trẻ x13.500 = 3.307.500đ
+ Điểm lẻ:Tràng Bảng 2: 33 trẻ x 13.500 = 445.500đ
* Tiền ăn của trẻ toàn trường: 3.753.000đ
+ Điểm trung tâm: 3.307.500đ
+ Điểm lẻ: Tràng Bảng 2: 445.500đ
* Tổng tiền chi trong ngày: 3.753.000đ
* Số tiền thừa( thiếu) trong ngày: 0 đồng