Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 13/6/2017

Tài chính công khai ngày 13/6/2017


- Tổng số trẻ báo an trong toàn trương: 53

- Số trẻ báo an khu trung tâm: 35 trẻ

- Tổng số tiền ăn toàn trường: 636.000đ