Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 17/01/2019

Tài chính công khai ngày 17/01/2019


Tài chính công khai 17/01/2019
* Tổng số trẻ báo ăn: 241 trẻ x 13.500 = 3.253.500đ
+ Điểm chính trung tâm: 205 trẻ x13.500 = 2.767.500đ
+ Điểm lẻ:Tràng Bảng 2: 36 trẻ x 13.500 = 486.000đ
* Tiền ăn của trẻ toàn trường: 3.253.500đ
+ Điểm trung tâm: 2.767.500đ
+ Điểm lẻ: Tràng Bảng 2: 486.000đ
* Tổng tiền chi trong ngày: 3.253.500đ
* Số tiền thừa( thiếu) trong ngày: 0 đồng