Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 21/02/2019

Tài chính công khai ngày 21/02/2019


Tài chính công khai 21/02/2019
* Tổng số trẻ báo ăn: 255 trẻ x 13.500 = 3.442.500đ
+ Điểm chính trung tâm: 227 trẻ x13.500 = 3.064.500đ
+ Điểm lẻ:Tràng Bảng 2: 29 trẻ x 13.500 = 378.000đ
* Tiền ăn của trẻ toàn trường: 3.442.500đ
+ Điểm trung tâm: 3.064.500đ
+ Điểm lẻ: Tràng Bảng 2: 378.000đ
* Tổng tiền chi trong ngày: 3.442.500đ
* Số tiền thừa( thiếu) trong ngày: 0 đồng