Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 22/01/2019

Tài chính công khai ngày 22/01/2019


 

Tài chính công khai 22/01/2019
* Tổng số trẻ báo ăn: 241 trẻ x 13.500 = 3.253.500đ
+ Điểm chính trung tâm: 210 trẻ x13.500 = 2.835.000đ
+ Điểm lẻ:Tràng Bảng 2: 31 trẻ x 13.500 = 418.500đ
* Tiền ăn của trẻ toàn trường: 3.253.500đ
+ Điểm trung tâm: 2.835.000đ
+ Điểm lẻ: Tràng Bảng 2: 418.500đ
* Tổng tiền chi trong ngày: 3.253.500đ
* Số tiền thừa( thiếu) trong ngày: 0 đồng