Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 24/01/2019

Tài chính công khai ngày 24/01/2019


Tài chính công khai 24/01/2019
* Tổng số trẻ báo ăn: 252 trẻ x 13.500 = 3.402.000đ
+ Điểm chính trung tâm: 219 trẻ x13.500 = 2.956.500đ
+ Điểm lẻ:Tràng Bảng 2: 33 trẻ x 13.500 = 445.500đ
* Tiền ăn của trẻ toàn trường: 3.402.000đ
+ Điểm trung tâm: 2.956.500đ
+ Điểm lẻ: Tràng Bảng 2: 445.500đ
* Tổng tiền chi trong ngày: 3.402.000đ
* Số tiền thừa( thiếu) trong ngày: 0 đồng