Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 9/6/2017:

Tài chính công khai ngày 9/6/2017:


- Tổng số trẻ báo ăn toàn trường: 44 trẻ

- Điểm trung tâm: 44 trẻ 

- Tổng số tiền ăn của trẻ 528.000đ