Xuất bản thông tin

Thông báo

Thông báo


Công khai ngày: 4/12/2017.

Tổng số trẻ báo ăn: 268

Điểm chính: 216

Điểm lẻ: Tràng Bảng 1: 18

                Tràng Bảng 2: 34

Tiền ăn của trẻ toàn trường: 3.216.000

Điểm chính: 2.592.000đ

Điểm lẻ: Tràng Bảng 1: 216.000

               Tràng Bảng 2: 408.000

Tổng số tiền chi trong ngày: 3.216.000

Số tiền thừa ( thiếu): 0 đ

Số tiền chuyển sang ngày sau: 0 đ