TÀI CHÍNH CÔNG KHAI NGÀY 12/9/2019


Tài chính công khai  12/9/2019
* Tổng số trẻ báo ăn: 268 trẻ x 13.500 = 3.618.000đ
+ Điểm chính trung tâm: 236 trẻ x13.500 = 3.186.000đ
+ Điểm lẻ:Tràng Bảng 2: 32 trẻ x 13.500 = 432.000đ
* Tiền ăn của trẻ toàn trường: 3.618.000đ
+ Điểm trung tâm: 3.186.000đ
+ Điểm lẻ: Tràng Bảng 2: 432.000đ
* Tổng tiền chi trong ngày: 3.618.000đ
* Số tiền thừa( thiếu) trong ngày: 0 đồng

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu