Tài chính công khai ngày 20/03/2019


Tài chính công khai 20/03/2019
* Tổng số trẻ báo ăn: 249 trẻ x 13.500 = 3.361.500đ
+ Điểm chính trung tâm: 214 trẻ x13.500 = 2.983.500đ
+ Điểm lẻ:Tràng Bảng 2: 22 trẻ x 13.500 = 378.000đ
* Tiền ăn của trẻ toàn trường: 3.361.500đ
+ Điểm trung tâm: 2.983.500đ
+ Điểm lẻ: Tràng Bảng 2: 378.000đ
* Tổng tiền chi trong ngày: 3.361.500đ
* Số tiền thừa( thiếu) trong ngày: 0 đồng


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu