TÀI CHÍNH CÔNG KHAI NGÀY 25/11/2019


Tài chính công khai  25/11/2019
* Tổng số trẻ báo ăn: 260trẻ x 13.500 = 3.510.000đ
+ Điểm chính trung tâm: 224 trẻ x13.500 = 3.024.000đ
+ Điểm lẻ:Tràng Bảng 2: 36 trẻ x 13.500 = 486.000đ
* Tiền ăn của trẻ toàn trường: 3.510.000đ
+ Điểm trung tâm: 3.024.000đ
+ Điểm lẻ: Tràng Bảng 2: 486.000đ
* Tổng tiền chi trong ngày: 3.510.000đ
* Số tiền thừa( thiếu) trong ngày: 0 đồng

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu