Tài chính công khai ngày 26/3/2019


 

Tài chính công khai 26/03/2019
* Tổng số trẻ báo ăn: 235 trẻ x 13.500 = 3.172.500đ
+ Điểm chính trung tâm: 206 trẻ x13.500 = 2.781.000đ
+ Điểm lẻ:Tràng Bảng 2: 29 trẻ x 13.500 = 391.500đ
* Tiền ăn của trẻ toàn trường: 3.172.500đ
+ Điểm trung tâm: 2.781.000đ
+ Điểm lẻ: Tràng Bảng 2: 391.500đ
* Tổng tiền chi trong ngày: 3.172.500đ
* Số tiền thừa( thiếu) trong ngày: 0 đồng


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu