Tài chính công khai ngày 27/9/2019


Tài chính công khai  27/9/2019
* Tổng số trẻ báo ăn: 251 trẻ x 13.500 = 3.388.500đ
+ Điểm chính trung tâm: 219 trẻ x13.500 = 2.956.500đ
+ Điểm lẻ:Tràng Bảng 2: 32 trẻ x 13.500 = 423.000đ
* Tiền ăn của trẻ toàn trường: 3.388.500đ
+ Điểm trung tâm: 2.956.500đ
+ Điểm lẻ: Tràng Bảng 2: 423.000đ
* Tổng tiền chi trong ngày: 3.388.500đ
* Số tiền thừa( thiếu) trong ngày: 0 đồng

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu