Tài Chính công khai ngày 6/9/2019


Tài chính công khai  6/9/2019
* Tổng số trẻ báo ăn: 258 trẻ x 13.500 = 3.348.000đ
+ Điểm chính trung tâm: 219 trẻ x13.500 = 2.956.500đ
+ Điểm lẻ:Tràng Bảng 2: 29 trẻ x 13.500 = 391.500đ
* Tiền ăn của trẻ toàn trường: 3.348.000đ
+ Điểm trung tâm: 2.956.500đ
+ Điểm lẻ: Tràng Bảng 2: 391.500đ
* Tổng tiền chi trong ngày: 3.348.000đ
* Số tiền thừa( thiếu) trong ngày: 0 đồng

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu