Thông tin đội ngũ


DANH SÁCH CBGV,NV TRƯỜNG MN TRÀNG AN

STT

Họ và tên

Chức vụ

Năm sinh

Chuyên môn ĐT

Năm vào ngành

Số ĐT

1

Lương Thị Kim Oanh

HT

19.02.1967

1985

0977343167

2

Trần Thị Kim Nhung PHT
11.05.1981 2000 01699556167

3

Vương Thị Phượng

KT

14.06.1983

ĐH

2006

01252568686

4

Dương Thị Kim Huệ

HC

23.06.1984

TC

2006

01642616167

5

Nguyễn Thị Hạnh

GV

08.11.1987

TC

01.09.2010

 0977481031

6

Đào Thị Hương Thảo

NV Ytế

22.07.1987

TC điều dưỡng

14.4.2011

01699009687 

7

Nguyễn Thị Hương

GV

16.6.1987

TC

29.8.2011

01696124865

8

Nguyễn Trang Nhung

GV

07.11.982

C Đ

2002

01694302248

9

Nguyễn Thị Lan

GV

29.10.1968

C Đ

1990

01694278583

10

Vũ Thị Nhàn 

GV

15.05.1964

TC

1981

 01687241569

11

Đỗ Thị Toán

GV

30.08.1982

C Đ

2007

01682601765

12

Nguyễn Thị Liên

GV

07.06.1970

TC

1986

01692469028

13

Dương Thị Lý 

GV

17.02.1961

TC

1976

01269238925 

14

Nguyễn Thị Thanh Thuỳ 

GV

03.12.1983

C Đ

2006

0948249027 

15

Phạm Thanh Hà

GV

30.10.1984

C Đ

2008

01699008032

16

Đào Thị Thuỷ

GV

29.11.1982

TC

2002

01669880398

17

Vương Thị Kim Chi

GV

10.06.1986

TC

2009

01657041466

18

Nguyễn Thị Hồng

GV

27.7.1987

TC

26.8.2011

0983804208

19

Nguyễn Thanh Phượng

GV

30.02.2010

TC

03.09.2010

01646746541

20

Trần Thị Thu Hằng

GV

31.07.1990

TC

16.08.2010

 01689915029

21

Nguyễn Thị Nhung

GV

12.07.1988

TC

14.09.2010

 01656274434

22

Nguyễn Thị Thanh Hiền

GV

16.09.1990

TC

23.09.2010

01656274540 

 23

 Bùi Thị Thu Trang

 GV

 28.8.1983

 TC

 28.8.2011

 01659471267

             
24 Hoàng Thi Phương
GV
18.5.1989 TC
26.8.2011

093628770

25 Hoàng Thị Thu Hương GV 09.02.1989 TC 15.08.2012

019366554583

26 Nguyễn Thị Mai Hương GV 26.10.1990 TC
15.08.2012

01647536011

 
27

Nguyễn Thị Hảo

 GV

 06.06.1090

 

15.8.201

 01668869123


                                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                    (Đã ký)

                                                                                                         Lương Thị Kim Oanh