KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2015


KẾ HOẠCH THÁNG  10/2015

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN TRÀNG AN

   Số: 10/BC-KH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                            Đông Triều, ngày  01  tháng 10 năm 2015

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2015

* Nhiệm vụ trọng tâm:           

                 -  Tổ chức kiểm tra thu - chi đầu năm, hoạt động sư phạm của giáo viên

                 - Tổ chức khai hội nghị cán bộ, viên chức, lao động.

               -  Triển khai thực hiện theo hoạt động chuyên môn tuần thứ 5+6+7+8

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

01- 30/10/2015

- Thực hiện tốt công tác phát triển giáo dục: Duy trì sĩ số trẻ ra lớp đảm bảo theo kế hoạch.

- CBPTCM - GVPTcác lớp.

23/10/2015

- Tổ chức hội nghị CB, VC, LĐ

- CB-GV-V 

1-30/10/2015 

 - Triển khai thực hiện theo hoạt động chuyên môn tuần thứ 5,6,7,8

 

- GV

10- 16/10/2015

 - Kiểm tra hoạt động sư phạm.

BGH+ TTCM

1-20/10/2015

- Kiểm tra HS thu-Chi bán trú.

BGH+ TTCM

 

- Kiểm tra công tác phổ cập.

 

 8-11/10

- Khảo sát chất lượng GD trẻ đầu năm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- GV

19/10/2015

 - Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày PN Việt Nam

- CB-GV-NV

1-30/10/2015

  •      - Thực hiện tốt công tác VSATTP, CSSK, vệ sinh phòng dịnh: Đau mắt đỏ…

PHT PT + Y tế

GV-NV

3/10/2015

Họp hội đồng đánh giá công tác T 11

CB,GV,NV

                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                      (Đã ký)

 

 

                                                                                                         Lương Thị Kim Oanh


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu