KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11/2015


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG  11/2015

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN TRÀNG AN

  Số: 11/BC-KH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Đông Triều, ngày  02  tháng 11  năm 2015

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11/2015

                        

                            - Xây dựng tổ chức dự giờ 2 hoạt động mẫu.

                            - Triển khai thực hiện theo hoạt động chuyên môn tuần thứ 9,10,11,12

                           - Tổ chức kỷ niệm 33 năm ngày nhà giáo Việt Nam.

                                                  * Nhiệm vụ cụ thể

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

01- 27

- Làm tốt công tác phát triển giáo dục: Duy trì sĩ số trẻ ra lớp đảm bảo theo kế hoạch.

- CBPTCM – GVPT các lớp.

24-26

Triển khai thực hiện theo hoạt động chuyên môn tuần thứ 9-12.

GV

16

Kiểm tra công tác y tế, VS phòng dịch

Ban KT nội bộ

10-16

Tự kiểm tra HS quản lý

Ban KT nội bộ

17-27

Dự giờ đánh giá GV, NV

BGH- TTCM

20/11

    Tổ chức kỷ niệm 32 ngày nhà giáo Việt Nam.

-Toàn trường

1-11

Kiểm tra công tác phòng chống dịch mùa đông.

BGH+TTCM

5/12

- Họp hội đồng đánh giá công tác tháng 11, triển khai KH tháng 12

-Toàn trường

                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                            (Đã ký)

                                                                                                Lương Thị Kim Oanh 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu