KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12/2014


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG  12/2013

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN TRÀNG AN

  Số: 12/KH-TMNTA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                        Đông Triều, ngày  02  tháng 12  năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12/2014

* Nhiệm vụ trọng tâm:           

 - Triển khai thực hiện theo hoạt động chuyên môn tuần thứ 15;16;17;18,19.

- Hoạt động chào mừng ngày 22/12- Tổ chức hoạt động ngoại khóa cho HS;

 Chúc mừng các đơn vị đóng quân trên địa bàn.

- Kiểm tra toàn diện 3-4 nhóm lớp.

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

02- 31/12/2014

- Làm tốt công tác phát triển giáo dục: Duy trì sĩ số trẻ ra lớp đảm bảo theo kế hoạch.

- CBPTCM - GVPTcác lớp.

02-31

- Triển khai thực hiện theo hoạt động chuyên môn tuần thứ 15;16;17;18,19.

- GV

11/12

- Kiểm điểm đánh giá công chức - viên chức cuối năm

- Toàn trường

20-21

- Thực hiện khám sức khỏe làn 2

 + Y tế học đường

17-20 

   -  Kiểm tra toàn diện 4-5 nhóm lớp

- BGH+TTCM

22/12

- Tổ chức HĐ ngoại khóa; Chúc mừng các đơn vị bộ đội.

BGH+ GV+HS

 

31/12

- Họp hội đồng đánh giá công tác tháng 12

- Toàn trường

                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                         (Đã ký)

                                                                                                 Lương Thị Kim Oanh 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu