KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12/2015


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN TRÀNG AN

                           Số: 12/KH-TMNTA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Đông Triều, ngày  02  tháng 12  năm 2015

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12/2015

* Nhiệm vụ trọng tâm:           

                    - Triển khai thực hiện theo hoạt động chuyên môn tuần thứ 13;14;15;16,17.

                    - Thực hiện 2 hoạt động mẫu LQV toán, HĐ góc.

                   - Hoạt động chào mừng ngày 22/12- Tổ chức hoạt động ngoại khóa cho HS;

                  - Tổ chức ngày hội vệ sinh môi trường.

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

30/11/2015- 1/1/2016

- Làm tốt công tác phát triển giáo dục: Duy trì sĩ số trẻ ra lớp đảm bảo theo kế hoạch.

- CBPTCM - GVPTcác lớp.

30/12/2015-01/01/2016

Triển khai thực hiện theo hoạt động chuyên môn tuần thứ 13;14;15;16,17.

GV

12/12

Kiểm điểm đánh giá công chức - viên chức cuối năm

Toàn trường

20-21

- Thực hiện khám sức khỏe lân 2

 + Y tế học đường

17-18 

     Kiểm tra nội bộ trường học về tài chính, tài sản.

- Ban KT nội bộ

18/12

- Tổ chức HĐ ngoại khóa hướng tới ngày 22/12; Chúc mừng các đơn vị bộ đội.

BGH+TTCM

 

4/12/2015

- Họp hội đồng đánh giá công tác tháng 11, triển khai nhiệm vụ tháng 12

- Toàn trường

                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                        (Đã ký)

                                                                                                     Lương Thị Kim Oanh 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu