KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 4


PHÒNG GD& ĐT ĐÔNG TRIỀU

    TRƯỜNG MN TRÀNG AN

      Số: 16/BC-KH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     

                         Đông Triều, ngày  03  tháng 04  năm 2015

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4/2015

* Nhiệm vụ trọng tâm:           

1. Triển khai thực hiện theo hoạt động chuyên môn tuần thứ  30- 33

 2. Tổ chức hội thi: "Hội khỏe bé mầm non"

 3. Hoàn thành hồ sơ phổ cập đề nghị huyện công nhận phổ cập trẻ MN trẻ 5 tuổi.

 4. Kiểm tra vệ sinh, công tác phòng chống dịch sởi, Ho gà, Thủy đậu.

 

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

01-25/4/2015

- Làm tốt công tác phát triển giáo dục: Duy trì sĩ số trẻ ra lớp đảm bảo theo kế hoạch.

 - CBPTCM – GVPT  các lớp.

01-25/4/2015

- Triển khai thực hiện theo hoạt động chuyên môn tuần thứ 30-33

 -PTCM+GV 

10-25/4/2015

 - Hoàn thành hồ sơ phổ cập đề nghị huyện công nhận phổ cập trẻ MN trẻ 5 tuổi.

 - Toàn trường

9/4/2015

- Tổ chức hội thi: "Hội khỏe bé Mầm non".

- BGH+GV+HS

20-25/2015

- Kiểm tra toàn diện 5-6 nhóm lớp.

 - BGH+GV Cốt cán

20-22/4/2015

- Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh sởi, ho gà, thủy đậu.

- PTCNTT+GV

4-5/4/2015

- Chỉnh trang vệ sinh môi trường chuẩn bị đón đoàn KT Trung ương, KT huyện hoàn thành nông thôn mới.

- BGH+YT

02/5/2015

- Họp hội đồng: Đánh giá công tác tháng 3, triển khai kế hoạch tháng 4

CB,GV,NV

                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                (Đã ký)

                                                                                         

                                                                                                                         Lương Thị Kim Oanh

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu