Kế hoạch công tác tháng 5 năm 2014


  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 5/2014

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN TRÀNG AN

   Số: 16/BC-KH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Đông Triều, ngày  03  tháng 05  năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5/2014

* Nhiệm vụ trọng tâm:           

1. Triển khai thực hiện theo hoạt động chuyên môn tuần thứ  32- 35

2. Hoàn thành hồ sơ phổ cập đề nghị công nhận phổ cập MN trẻ 5 tuổi.

 3. Đánh giá chất lượng học sinh 5 tuổi- Bàn giao HS 5T cho trường tiểu học.

4. Tổng kết năm học - Tổ chức tết thiếu nhi cho HS..

 

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

01-30/5/2014

- Làm tốt công tác phát triển giáo dục: Duy trì sĩ số trẻ ra lớp đảm bảo theo kế hoạch.

 - CBPTCM – GVPT  các lớp.

01-23/5/2014

- Triển khai thực hiện theo hoạt động chuyên môn tuần thứ 32-35

 -PTCM+GV 

15-16/5/2014

-Tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm ngày 19/5

 - Toàn trường

16/5/2014

 - Hoàn thành hồ sơ phổ cập đề nghị công nhận phổ cập MN trẻ 5 tuổi

- Toàn trường

10-26-5

-          Hoàn thành công tác thi đua năm học 2013-2014

-          Hội đồng TĐ trường

26-27/2014

- Đánh giá chất lượng HS 5 tuổi - Bàn giao HS 5 tuổi cho trường TH.

 - BGH+GV Cốt cán

5-23/5/2014

- Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh Sởi, chân-Tay-Miệng, Thủy đậu.

- BGH+YT

28/5/2014

-          Tổng kết năm học 2013-2014- Tổ chức tết thiếu nhi cho học sinh.

- Toàn trường

03/5/2014

- Họp hội đồng: Đánh giá công tác tháng 5, triển khai kế hoạch tháng 6+7

CB,GV,NV

                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

                                                                                          (Đã ký)

                                                                                 Lương Thị Kim Oanh