KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 8/2015


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG  8/2015

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN TRÀNG AN

      Số: 01/BC-KH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Đông Triều, ngày  01  tháng 8 năm 2015

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8/2015

* Nhiệm vụ trọng tâm:           

                              - Dọn vệ sinh, huy động trẻ ra lớp

                              - Tập văn nghệ, chuẩn bị cho công tác khai giảng, Đón trường chuẩn

                             - Tham gia học bồi dưỡng chuyên môn do phòng GD&ĐT  tổ chức

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

01- 31/8/2015

- Dọn vệ sinh trong ngoài lớp. huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp

- CB-GV- NV

01- 18/8/2015 

- Đưa trẻ vào nề nếp trong mọi hoạt động

- GV

1-15/8/2015

- BGH kiểm tra các nhóm lớp

BGH

10/8/2015 

 - Tập văn nghệ chuẩn bị cho khai giảng

- GV

12-15/8/2015

- Tham gia học bồi dưỡng chuyên môn do phòng GD&ĐT  tổ chức

- CB-GV-NV 

1-25/8/2015

- Lên kế hoạch năm, kế hoạch chủ đề.

CB-GV-NV

20/8-4/9/2015

Chuẩn bị cho công tác khai giảng, Đón trường chuân

BGH-GV

29/8/2015

Họp hội đồng đánh giá công tác tháng 8 – triển khai KH thánh 9

Toàn trường

                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

                                                                                             (Đã ký)

 

 

                                                                                        Lương Thị Kim Oanh

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu