KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9/2015


Kế hoạch công tác tháng 9/2015

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN TRÀNG AN

   Số: 02/BC-KH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                         Đông Triều, ngày  01  tháng 09 năm 2015

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2015

* Nhiệm vụ trọng tâm:           

                             -  Làm tốt công tác phát triển giáo dục: Huy động và  duy trì sĩ số trẻ ra lớp đảm bảo theo kế hoạch

                             - Tổ chức khai giảng năm học mới, đón bằng công nhận trường MN chuẩn quốc gia.

                            - Triển khai thực hiện theo hoạt động chuyên môn tuần thứ 1, 2, 3, 4

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

01- 30/9/2015

- Làm tốt công tác phát triển giáo dục: Duy trì sĩ số trẻ ra lớp đảm bảo theo kế hoạch.

- CBPTCM - GVPTcác lớp.

5/9/2015

- Tổ chức khai giảng năm học mới, đón nhận bằng chuẩn QG

- CB-GV-NV

31/8-28/9/2015 

 - Triển khai thực hiện theo hoạt động chuyên môn tuần thứ 1, 2, 3, 4

 

- GV

14-25/9

Kiểm tra dự giờ các nhóm, lớp, HĐ nuôi.

BGH

16/9/2015

 - Duyệt kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học.

 

BGH

 15/9/2015

- Cân, đo trẻ, khám sức khỏe định kỳ

- GV+ Nhân viên y tế

27/9/2015

 - Họp hội đồng

 

- CB-GV-NV

                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                   (Đã ký)

                                                                                       Lương Thị Kim Oanh


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu