Kế hoạch tháng 11/2014


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG  11/2014

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN TRÀNG AN

  Số: 11/BC-KH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Đông Triều, ngày  02  tháng 11  năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11/2014

* Nhiệm vụ trọng tâm:           

                     - Tổ chức Thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.

                     - Triển khai thực hiện theo hoạt động chuyên môn tuần thứ 11+12+13+14

                    - Tổ chức kỷ niệm 32 năm ngày nhà giáo Việt Nam.

                                                  * Nhiệm vụ cụ thể

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

01- 29

- Làm tốt công tác phát triển giáo dục: Duy trì sĩ số trẻ ra lớp đảm bảo theo kế hoạch.

- CBPTCM – GVPT các lớp.

24-26

Tổ chức hội thi GV giỏi cấp trường

BGH+GV

1-31

Triển khai thực hiện theo hoạt động chuyên môn tuần thứ 11-14.

GV

10-16

Dự giờ các nhóm lớp

BGH+TTCM+GV cốt cán

17-29

Chuẩn bị đón đoàn thẩm định điều kiện và tiêu chuẩn lớp mẫu giáo 5 tuổi năm học 2014-2015

 BGH, GV dạy lớp 5 T

20/11

    Tổ chức kỷ niệm 32 ngày nhà giáo Việt Nam.

-Toàn trường

1-11

Kiểm tra công tác phòng chống dịch mùa đông.

BGH+TTCM

29/11

- Họp hội đồng đánh giá công tác tháng 11, triển khai KH tháng 12

-Toàn trường

                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                            (Đã ký)

                                                                                                Lương Thị Kim Oanh 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu