Kế hoạch tháng 4/2014


 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 4/2013

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN TRÀNG AN

   Số: 16/BC-KH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Đông Triều, ngày  03  tháng 04  năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4/2014

* Nhiệm vụ trọng tâm:           

 

 1. Triển khai thực hiện theo hoạt động chuyên môn tuần thứ  28- 31

 2. Tổ chức hội thi: “Bé thông minh ngộ nghĩnh -Cô khéo tay, hát hay”

 3. Hoàn thành hồ sơ phổ cập GD.

 4. Kiểm tra vệ sinh, công tác phòng chống dịch cúm A

 

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

01-25/4/2014

- Làm tốt công tác phát triển giáo dục: Duy trì sĩ số trẻ ra lớp đảm bảo theo kế hoạch.

 - CBPTCM – GVPT  các lớp.

01-25/4/2014

- Triển khai thực hiện theo hoạt động chuyên môn tuần thứ 28-31

 -PTCM+GV 

06/4/2014

 - Hoàn thành hồ sơ phổ cập đề nghị huyện công nhận phổ cập trẻ MN trẻ 5 tuổi

 - Toàn trường

       4/4/2014

- Tổ chức hội thi: “Bé thông minh ngộ nghĩnh-Cô khéo tay, hát hay”

BGH+GV+HS

1-25/2014

- Kiểm tra toàn diện 4-5 nhóm lớp.

 - BGH+GV Cốt cán

19/4/2014

-          Tổ chức bồi dưỡng CNTT cho GV

PTCNTT+GV

20-25/4/2014

-Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh cúm A

- BGH+YT

5/4/2014

- Họp hội đồng: đánh giá CT tháng 3, triển khai KH CT tháng 4

CB,GV,NV

                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                  (Đã ký)

                                                                                  Lương Thị Kim Oanh