PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY


 

PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY NĂM HỌC 2012-2013

Stt

Họ và tên

Ngày sinh

Trình độ chuyên môn

CM Đào tạo

Phân công chuên môn

Kiêm nhiệm

Ghi chú

TC

ĐH

Khác

1

Ngô Thị Yên

07/11/1957

 

 

x

 

GD T. học

Phụ trách chung

 

 

2

Lương Thị Kim Oanh

19/2/1967

 

x

 

 

SPMN

Phụ trách CM nhà trẻ+ Mẫu giáo -

 

 

3

Trần Thị Kim Nhung

11/5/1981

 

x

 

 

SPMN

Phụ trách CM nuôi dưỡng CSSK

CTCĐ

 

4

Nguyễn T.Thanh Thùy

03/12/1983

 

x

 

 

SPMN

Chủ nhiệm giảng dạy lớp C1( MG khu TT)

TTCM

 

5

Nguyễn Thị Hồng

27/7/1987

x

 

 

 

SPMN

Giảng dạy lớp C1( MG khu TT)

 

 

6

Nguyễn Thị Lan

29/10/1968

 

x

 

 

SPMN

Chủ nhiệm và giảng dạy lớp C2 (MG 5 tuổi TT)

 

 

7

Nguyễn Thị Hảo

06/06/1990

 

x

 

 

SPMN

Giảng dạy lớp C2 ( MG 5Tkhu TT)

 

 

8

Nguyễn Thị Liên

07/6/1970

x

 

 

 

SPMN

Chủ nhiệm và giảng dạy lớpC3 (MG5-6T.Bảng1)

 

 

9

Hoàng Thị Thu Hương

09/02/1989

x

 

 

 

SPMN

Giảng dạy lớp C3 ( MG 5T Tràng Bảng 1)

 

 

10

Nguyễn Thanh Phượng

30/2/1990

 

x

 

 

SPMN

Chủ nhiệm và giảng dạy lớp B2 (MG 4 TT)

 

 

11

Đào Thị Thủy

29/11/1982

x

 

 

 

SPMN

Giảng dạy lớp B 2 (MG 4 TT)

BTTN

 

12

Trần T.Thu Hằng

31/7/1990

x

 

 

 

SPMN

Chủ nhiệm và giảng dạy nhóm  B3

 

 

13

Nguyễn Thị Mai Hương

26/10/1992

x

 

 

 

SPMN

Giảng dạy nhóm  B3

 

 

14

Nguyễn T.Thanh Hiền

16/9/1990

x

 

 

 

SPMN

Chủ nhiệm và giảng dạy B4 ( MG 4T Hạ 1)

 

 

15

Vương Thị Kim Chi

10/6/1986

 

x

 

 

SPMN

Chủ nhiệm và giảng dạy nhóm B1(MG 3T - TT)

 

 

16

Nguyễn Trang Nhung

07/11/1982

 

x

 

 

SPMN

Giảng dạy nhóm B1 (MG 4T - TT)

 

 

17

Nguyễn Thị Hạnh

08/11/1987

x

 

 

 

SPMN

Chủ nhiệm và giảng dạy lớp B5 (MG3 Tuổi Y. sinh)

 

 

18

Bùi Thị Thu Trang

28/8/1983

x

 

 

 

SPMN

Giảng dạy lớp B5 (MG 3 Tuổi - Yên sinh)

 

 

19

Hoàng Thị Phương

19/3/1989

x

 

 

 

SPMN

Chủ nhiệm giảng dạy nhóm A1 ( nhón trẻ TT)

 

 

20

Dương Thị Lý

17/2/1961

x

 

 

 

SPMN

Giảng dạy nhóm A1 ( nhón trẻ TT)

 

 

21

Phạm Thanh Hà

30/10/1984

 

x

 

 

SPMN

Chủ nhiệm và giảng dạy nhón trẻ A3

 

 

22

Vũ Thị Nhàn

15/5/1964

x

 

 

 

SPMN

Giảng dạy nhóm A3( T.Bảng 1)

 

 

23

Đỗ Thị Toán

30/8/1982

 

x

 

 

SPMN

Chủ nhiệm và giảng dạy nhóm A2( T.Bảng 1)

T.T- NT

 

24

Nguyễn Thị Nhung

12/7/1988

x

 

 

 

SPMN

Chủ nhiệm và giảng dạy nhóm A4 ( Hạ 1)

 

 

25

Trần T.Thu Hằng

31/7/1990

x

 

 

 

SPMN

Chủ nhiệm và giảng dạy nhóm B4-(MG 4T T Bảng 2)

 

 

26

Nguyễn Thị Mai Hương

26/10/1992

x

 

 

 

SPMN

Giảng dạy nhóm  B4 (MG 4T T Bảng 2)

 

 

                                                                

                                                                 T/M BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

                                                        HIỆU TRƯỞNG

 

                                                     (Đã ký)

 

                                                   Ngô Thị Yên