To enable view this clip, click-here.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Bé ở trường
Calendar
Today: Thursday, 20 / 09 / 18
20/09

- Đ/c Trần Thị Phương - HT trực và lảm việc tại khu trung tâm, sáng KT khu lẻ Tràng Bảng 2 

- Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Anh - PHT trực và làm việc tại khu trung tâm 

- Đ/c Nguyễn Thị Mùi - PHT trực và làm việc tại khu trung tâm 

Thông báo

Tài chính công khai ngày 19/9/2018


Tài chính công khai ngày 19/9/2018
* Tổng số trẻ báo ăn: 240 trẻ
+ Điểm chính trung tâm: 207 trẻ
+ Điểm lẻ:Tràng Bảng 2: 33 trẻ
* Tiền ăn của trẻ toàn trường: 2.880.000 đ
+ Điểm chính: 2484.000đ
+ Điểm lẻ: Tràng Bảng 2: 396.000đ
* Tổng tiền chi trong ngày: 2.880.000đ
* Số tiền thừa( thiếu) trong ngày: 0 đồng

Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên