To enable view this clip, click-here.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Bé ở trường
Calendar
Today: Monday, 16 / 07 / 18
16/07

Đ/c TRần Thị Phương - HT trực và làm việc tại điểm trung tâm

Đ/c nguyễn Thj Điệp - HC làm viaacj tại trung tâm

Thông báo

Tài chính công khai ngày 16/ 5 / 2018

Công khai ngày 16.5.2018
Tổng số trẻ báo ăn: 283
Điểm chính: 228
Điểm lẻ: Tràng Bảng 1: 17
Tràng Bảng 2: 38
Tiền ăn của trẻ toàn trường: 3396.000
Điểm chính: 2736.000
Điểm lẻ: Tràng Bảng 1:204.000
Tràng Bảng 2: 456.000
Tổng tiền chi trong ngày: 3396.000
Số tiền thừa( thiếu) trong ngày: 0 đồng


Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên