To enable view this clip, click-here.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Tin tức

Trường Mầm non Tràng An tổ chức kiểm tra chất lượng trẻ 5 tuổi. 

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017- 2018 của trường mầm non Tràng An. Thực hiện theo kế hoạch chuyên môn của tổ. Hôm nay ngày 10/05/2018 trường mầm non Tràng An thực hiện kiểm tra chất lượng trẻ 5 tuổi trong toàn trường.

Bé ở trường
Calendar
Today: Sunday, 27 / 05 / 18
Thông báo

Tài chính công khai ngày 16/ 5 / 2018

Công khai ngày 16.5.2018
Tổng số trẻ báo ăn: 283
Điểm chính: 228
Điểm lẻ: Tràng Bảng 1: 17
Tràng Bảng 2: 38
Tiền ăn của trẻ toàn trường: 3396.000
Điểm chính: 2736.000
Điểm lẻ: Tràng Bảng 1:204.000
Tràng Bảng 2: 456.000
Tổng tiền chi trong ngày: 3396.000
Số tiền thừa( thiếu) trong ngày: 0 đồng


Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên