Asset Publisher

Biểu công khai tài chính năm 2015

Biểu công khai tài chính năm 2015


       
Đơn vị:  Trường Mầm non Tràng An   Biểu số 2
Chương: 622    
MQHNS: 1106599    
       
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2015
      ĐVT: đồng
STT Chỉ tiêu Dự toán được giao Ghi chú
A Dự toán thu                    1,732,000,000  
I Tổng số thu                           83,000,000  
1 Thu phí, lệ phí                           83,000,000  
  (Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)    
2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ    
  (Chi tiết theo từng loại hình SX, DV)    
3 Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án)    
4 Thu sự nghiệp khác    
  (Chi tiết theo từng loại thu)    
II Số thu nộp NSNN 0  
1 Phí, lệ phí 0  
  (Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)    
2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ    
  (Chi tiết theo từng loại hình SX, DV)    
3 Hoạt động sự nghiệp khác    
  (Chi tiết theo từng loại thu)    
III Số được để lại chi theo chế độ                           83,000,000  
1 Phí, lệ phí                           83,000,000  
  (Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)    
2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ    
  (Chi tiết theo từng loại hình SX, DV)    
3 Thu viện trợ    
4 Hoạt động sự nghiệp khác    
  (Chi tiết theo từng loại thu)    
B Dự toán chi ngân sách nhà nước    
I Loại 490, khoản 491                    1,649,000,000  
1 Chi thanh toán cá nhân                       1,447,500,000  
2 Chi nghiệp vụ chuyên môn                          133,500,000  
3 Chi mua sắm, sửa chữa                           30,000,000  
4 Chi khác                           38,000,000  
C Dự toán chi nguồn khác (nếu có)    
1 Chi thanh toán cá nhân    
2 Chi nghiệp vụ chuyên môn    
3 Chi mua sắm, sửa chữa    
4 Chi khác    
       
    Ngày 20 tháng  01 năm   2015
               Thủ trưởng đơn vị
                          (Đã ký)  
       
       
       
       
    Lương Thị Kim Oanh