Asset Publisher

Biểu công khai tài chính quí I

Biểu công khai tài chính quí I


THÔNG BÁO CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN - QUÝ I NĂM 2015

ĐƠN VỊ : TRƯỜNG MẦM NON TRÀNG AN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO 

 

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN 

 

QUÝ I NĂM 2015

 

 

 

 

Đvt đồng

 

TT

Chỉ tiêu

Dự toán được sử dụng trong năm

Số liệu báo cáo
quyết toán

Số liệu quyết toán
được duyệt

 
 

 

 

 

 

 

 

A

CỘNG 

1.732.000.000

 

 

 

I

Quyết toán chi NSNN Quý II năm 2015

 

501.573.759

501.573.759

 

1

Chi Thanh Toán cá nhân 

 

362.924.459

362.924.459

 

 

Mục 6000 - Tiền lương 

 

123.948.492

123.948.492

 

 

Mục 6050 – Tiền công trả cho người lao động TX theo hợp đồng 

 

13.800.000

13.800.000

 

 

Muc 6100 – Phụ cấp lương 

 

57.582.290

57.582.290

 

 

Mục 6200 – Tiền thưởng 

 

 

 

 

 

Mục 6300 -  Các khoản đóng góp BHXH,BHYT,BHTN

 

58.180.097

58.180.097

 

 

Mục 6400 - Các khoản thanh toán khác cho cá nhân

 

109.413.580

109.413.580

 

2

Chi phí nghiệp vụ chuyên môn 

 

102.149.300

102.149.300

 

 

Mục 6500- Thanh toán dịch vụ công cộng 

 

23.200.600

23.200.600

 

 

Mục 6550- Thanh toán vật tư văn phòng 

 

14.350.000

14.350.000

 

 

Mục 6600- Thông tin liên lạc 

 

1.293.700

1.293.700

 

 

Mục 6650 - Hội nghị 

 

 

 

 

 

Mục 6700 - Công tác phí

 

1.500.000

1.500.000

 

 

Mục 6757 - Tiền công trả cho hợp đồng lao động

 

 

 

 

 

Mục 6750 – Chi phí thuê mướn

 

 

 

 

 

Mục 6900 - Chi sửa chữa TS phục vụ chuyên môn 

 

5.500.000

5.500.000

 

 

Mục 7000 - Chi nghiệp vụ CM của từng ngành

 

56.305.000

56.305.000

 

3

Chi phí mua sắm, sửa chữa:

 

36.500.000

36.500.000

 

 

Chi mua đồ dùng, trang thiết bị SC l ớn, TSCĐ

 

 

 

 

 

Mục 9000 - Chi mua sắm tài sản vô hình

 

 

 

 

 

Mục 9050 - Chi mua sắm TSCĐ dùng cho CM

 

36.500.000

36.500.000

 

 

Mục 9003

 

0

0

 

4

Chi phí khác

 

 

 

 

 

Mục 7758

 

 

 

 

 

 Mục 7799

 

 

 

 

 

 

 Ngày 01  tháng 04 năm 2015

 

                     NGƯỜI LẬP 

        HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

      (Đã ký)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Nguyễn Thị Điệp

Lương Thị Kim Oanh