Asset Publisher

Biểu công khai tài chính Quý II/2015

Biểu công khai tài chính Quý II/2015


THÔNG BÁO CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN - QUÝ II NĂM 2015

 

ĐƠN VỊ : TRƯỜNG MẦM NON TRÀNG AN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO 

 

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN 

 

QUÝ II NĂM 2015

 

 

 

 

Đvt đồng

 

TT

Chỉ tiêu

Dự toán được sử dụng trong năm

Số liệu báo cáo
quyết toán

Số liệu quyết toán
được duyệt

 
 

 

 

 

 

 

 

A

CỘNG 

1.732.000.000

 

 

 

I

Quyết toán chi NSNN Quý II năm 2015

 

539.566.430

539.566.430

 

1

Chi Thanh Toán cá nhân 

 

432.147.051

432.147.051

 

 

Mục 6000 - Tiền lương 

 

126.519.688

126.519.688

 

 

Mục 6050 – Tiền công trả cho người lao động TX theo hợp đồng 

 

70.095.300

70.095.300

 

 

Muc 6100 – Phụ cấp lương 

 

63.587.420

63.587.420

 

 

Mục 6200 – Tiền thưởng 

 

6.392.000

6.392.000

 

 

Mục 6300 -  Các khoản đóng góp BHXH,BHYT,BHTN

 

52.045.000

52.045.000

 

 

Mục 6400 - Các khoản thanh toán khác cho cá nhân

 

113.507.643

113.507.643

 

2

Chi phí nghiệp vụ chuyên môn 

 

86.419.379

86.419.379

 

 

Mục 6500- Thanh toán dịch vụ công cộng 

 

5.838.865

5.838.865

 

 

Mục 6550- Thanh toán vật tư văn phòng 

 

 

 

 

 

Mục 6600- Thông tin liên lạc 

 

1.386.318

1.386.318

 

 

Mục 6650 - Hội nghị 

 

 

 

 

 

Mục 6700 - Công tác phí

 

1.300.000

1.300.000

 

 

Mục 6757 - Tiền công trả cho hợp đồng lao động

 

 

 

 

 

Mục 6750 – Chi phí thuê mướn

 

13.800.000

13.800.000

 

 

Mục 6900 - Chi sửa chữa TS phục vụ chuyên môn 

 

55.124.196

55.124.196

 

 

Mục 7000 - Chi nghiệp vụ CM

 

8.970.000

8.970.000

 

3

Chi phí mua sắm, sửa chữa:

 

8.000.000

8.000.000

 

 

Chi mua đồ dùng, trang thiết bị SC l ớn, TSCĐ

 

 

 

 

 

Mục 9000 - Chi mua sắm tài sản vô hình

 

8.000.000

8.000.000

 

 

Mục 9050 - Chi mua sắm TSCĐ dùng cho CM

 

 

 

 

 

Mục 9003

 

0

0

 

4

Chi phí khác

 

13.000.000

13.000.000

 

 

Mục 7758

 

8.400.000

8.400.000

 

 

 Mục 7799

 

 4.600.000

 4.600.000

 

 

 

 Ngày 01  tháng 07 năm 2015

 

                     NGƯỜI LẬP 

        HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Nguyễn Thị Điệp

Lương Thị Kim Oanh