Asset Publisher

Công khai quyết toán tài chính quý I năm 2016

Công khai quyết toán tài chính quý I năm 2016


ĐƠN VỊ : TRƯỜNG MẦM NON TRÀNG AN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO 

 

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN 

 

QUÝ I NĂM 2016

 

 

 

 

Đvt đồng

 

TT

Chỉ tiêu

Dự toán được sử dụng trong năm

Số liệu báo cáo
quyết toán

Số liệu quyết toán
được duyệt

 
 

 

 

 

 

 

 

A

CỘNG 

1.915.000.000

 

 

 

I

Quyết toán chi NSNN Quý I năm 2016

 

468.149.235

468.149.235

 

1

Chi Thanh Toán cá nhân 

 

367.137.082

367.137.082

 

 

Mục 6000 - Tiền lương 

 

123.728.082

123.728.082

 

 

Mục 6050 – Tiền công trả cho người lao động TX theo hợp đồng 

 

 

 

 

 

Muc 6100 – Phụ cấp lương 

 

60.360.000

60.360.000

 

 

Mục 6200 – Tiền thưởng 

 

 

 

 

 

Mục 6300 -  Các khoản đóng góp BHXH,BHYT,BHTN

 

53.604.000

53.604.000

 

 

Mục 6400 - Các khoản thanh toán khác cho cá nhân

 

129.455.000

129.455.000

 

2

Chi phí nghiệp vụ chuyên môn 

 

78.782.353

78.782.353

 

 

Mục 6500- Thanh toán dịch vụ công cộng 

 

22.971.971

22.971.971

 

 

Mục 6550- Thanh toán vật tư văn phòng 

 

26.400.500

26.400.500

 

 

Mục 6600- Thông tin liên lạc 

 

1.211.982

1.211.982

 

 

Mục 6650 - Hội nghị 

 

 

 

 

 

Mục 6700 - Công tác phí

 

2.020.000

2.020.000

 

 

Mục 6757 - Tiền công trả cho hợp đồng lao động

 

 

 

 

 

Mục 6750 – Chi phí thuê mướn

 

11.104.000

11.104.000

 

 

Mục 6900 - Chi sửa chữa TS phục vụ chuyên môn 

 

10.973.900

10.973.900

 

 

Mục 7000 - Chi nghiệp vụ CM của từng ngành

 

4.100.000

4.100.000

 

3

Chi phí mua sắm, sửa chữa:

 

16.560.000

16.560.000

 

 

Chi mua đồ dùng, trang thiết bị SC l ớn, TSCĐ

 

 

 

 

 

Mục 9000 - Chi mua sắm tài sản vô hình

 

 

 

 

 

Mục 9050 - Chi mua sắm TSCĐ dùng cho CM

 

16.560.000

16.560.000

 

 

Mục 900

 

0

0

 

4

Chi phí khác

 

5.669.800

5.669.800

 

 

Mục 7750

 

 

 

 

 

 Mục 7799

 

 

 

 

 

 

 Ngày 01  tháng 04 năm 2016

 

                     NGƯỜI LẬP 

        HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Nguyễn Thị Điệp

Lương Thị Kim Oanh