Asset Publisher

Công khai quyết toán thu - chi nguồn NSNN, nguồn khác năm 2017 - 2018

Công khai quyết toán thu - chi nguồn NSNN, nguồn khác năm 2017 - 2018


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TX ĐÔNG TRIỀU  
TRƯỜNG MN TRÀNG AN   Biểu số 3
       
                                                                              THÔNG BÁO
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC
NĂM HỌC  2017 - 2018
      ĐVT: đồng
STT Chỉ tiêu Số liệu báo cáo
quyết toán
Số liệu quyết toán
được duyệt
A Quyết toán thu    
I Tổng số thu    
1 Thu phí, lệ phí                     129,000,000                    129,000,000
  (Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)    
2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ    
  (Chi tiết theo từng loại hình SX, DV)    
3 Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án)    
4 Thu sự nghiệp khác 248,449,000 248,449,000
   - Thu tiền mua sắm ban đầu  41,709,000 41,709,000
   - Thu tiền vệ sinh học bán trú  73,836,000 73,836,000
   - Thu tiền cấp dưỡng 132,904,000 132,904,000
  - Thu tiền đón sớm trả muộn 151,740,000 151,740,000
  (Chi tiết theo từng loại thu)    
II Số thu nộp NSNN 129,000,000 129,000,000
1 Phí, lệ phí 129,000,000 129,000,000
  (Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)    
2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ    
  (Chi tiết theo từng loại hình SX, DV)    
3 Hoạt động sự nghiệp khác    
  (Chi tiết theo từng loại thu)    
III Số được để lại chi theo chế độ 129,000,000 129,000,000
1 Phí, lệ phí 129,000,000 129,000,000
  Chi  sửa chữa CSVS , chuyên môn  129,000,000 129,000,000
2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ    
  (Chi tiết theo từng loại hình SX, DV)    
3 Thu viện trợ    
       
4 Hoạt động sự nghiệp khác 248,449,000 248,449,000
   - Thu tiền mua sắm ban đầu  41,709,000 41,709,000
   - Thu tiền vệ sinh học bán trú  73,836,000 73,836,000
   - Thu tiền cấp dưỡng 132,904,000 132,904,000
  - Thu tiền đón sớm trả muộn 151,740,000 151,740,000
  Quyết toán chi ngân sách nhà nước    
B Loại…, khoản…    
I - Mục:    
  Tiểu mục    
  Tiểu mục    
  Loại 622 , khoản 491    
II Dự toán chi nguồn khác (nếu có)    
C - Mục: 0  
   - Tiểu mục 7049    
   -Tiểu mục  7049    
   -Tiểu mục 6106    
       
       
                           Ngày 15 tháng 9 năm 2017
                                    Thủ trưởng đơn vị
       
       
       
       
                               Lương Thị Kim Oanh