Asset Publisher

Công khai thông tư 61

Công khai thông tư 61


PGD THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
    TRƯỜNG MN TRÀNG AN                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   
           
THÔNG BÁO 
CÔNG KHAI  DỰ TOÁN THU ĐẦU NĂM HỌC  2018 - 2019
  Căn cứ vào KH thu chi đầu năm học 2018 - 2019. Nhà trường tổng hợp công khai
           
  Tổng số học sinh: 294        
  Tổng số lớp: 09        
                                                                             
TT Nội dung thu Tổng cộng  Nguồn thu theo quy định Nguồn thu theo thỏa thuận Ghi chú 
A Tổng số thu  1,355,859,000 132,300,000 1,223,559,000  
1 Thu học phí  132,300,000 132,300,000    
2 Tiền ăn 873,180,000   873,180,000  
3 Tiền thuê người nấu ăn 161,406,000   161,406,000  
4 Tiền đón trẻ sớm trả trẻ muộn 154,575,000   154,575,000  
5 Tiền phụ phí  34,398,000   34,398,000  
           
           
      Ngày  22 tháng 09  năm 2018
               Người lập    Hiệu trưởng
        (Đã ký)  
           
           
           
  Nguyễn Thị Điệp   Trần Thị Phương