Asset Publisher

Lịch công tác tháng 12/2017

Lịch công tác tháng 12/2017


Lịch công tác tháng 12/ 2017

 

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TRÀNG AN

 

Số: 122/TB-TrMN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tràng An, ngày 03 tháng 12 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 12 năm 2017

 

1. Trọng tâm:

- Tổ chức chuyên đề tiết mẫu.

- Tổ chức tham quan công ty gạch ngói đất việt..

2. Nhiệm vụ cụ thể:

Thời gian

Nội dung công việc

Bộ phận thực hiện

4/12

Đánh giá phân loại cán bộ, viên chức lao động năm 2017

Hiệu trưởng, CBGV,NV

6-8/12

- Họp hội đồng nhà trường.

Hiệu trưởng, CBGV,NV

11/12

- Họp chuẩn bị công tác tổ chức cho trẻ thăm quan.

BGH + Phụ huynh.

13/12

- Tổ chức tham quan công ty gốm đất việt

BGH + PH, HS 3,4,5T

14 - 15/12

- Dự giờ các tiết dạy mẫu

BGH + Tổ trưởng CM

18/12

-Kiểm tra các bếp ăn

  Ban kiểm tra nội bộ

19/12

- Họp điểm lẻ Tràng Bảng I. Dồn trẻ về Trung Tâm.

BGH + Chi ủy + PHHS

     

22/12

- Tổ chức kỷ niệm ngày 22/12.

BGH + GV

23-24/12

- Tập huấn CNTT cho CBGV- NV .

TCNTT.

28/12

-- Tổ chức chuyên đề " xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" cấp trường.

 BGH,  tổ CM

 

Ghi chú: Ngoài lịch công tác nêu trên, BGH nhà trường và các tổ chuyên môn sẽ thực hiện các nhiệm vụ  chỉ đạo đột xuất của lãnh đạo Phòng và lãnh đạo địa phương.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (BC)

- Các tổ CM (TH)

- Cổng TTĐT trường.

- Lưu.

 HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Trần Thị Phương