Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 05/6/2017:

Tài chính công khai ngày 05/6/2017:


Tổng số trẻ trong toàn trường: 54 trẻ

- Tổng số trẻ báo ăn khu trung tâm:  54 trẻ

- Tổng số tiền an của trẻ: 648.000đ