Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 06/6/2017:

Tài chính công khai ngày 06/6/2017:


Tổng số trẻ báo ăn trong toàn trường: 53 trẻ

- Tổng số trẻ báo ăn khu trung tâm: 53 trẻ 

- Tổng số tiền an của trẻ trong toàn trường: 636.000đ