Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 08/03/2019

Tài chính công khai ngày 08/03/2019


Tài chính công khai 08/03/2019
* Tổng số trẻ báo ăn: 205 trẻ x 13.500 = 2.767.500đ
+ Điểm chính trung tâm: 178 trẻ x13.500 = 2.403.000đ
+ Điểm lẻ:Tràng Bảng 2: 27 trẻ x 13.500 = 364.500đ
* Tiền ăn của trẻ toàn trường: 2.767.500đ
+ Điểm trung tâm: = 2.403.000đ
+ Điểm lẻ: Tràng Bảng 2: 364.500đ
* Tổng tiền chi trong ngày: 2.767.500đ
* Số tiền thừa( thiếu) trong ngày: 0 đồng