Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 09/01/2019

Tài chính công khai ngày 09/01/2019


Tài chính công khai 9/01/2019
* Tổng số trẻ báo ăn: 234 trẻ x 13.500 = 3.159.000đ
+ Điểm chính trung tâm: 200 trẻ x13.500 = 2.700.000đ
+ Điểm lẻ:Tràng Bảng 2: 34 trẻ x 13.500 = 459.000đ
* Tiền ăn của trẻ toàn trường: 3.159.000đ
+ Điểm trung tâm: 2.700.000đ  
+ Điểm lẻ: Tràng Bảng 2: 459.000đ
* Tổng tiền chi trong ngày: 3.159.000đ
* Số tiền thừa( thiếu) trong ngày: 0 đồng