Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 10/6/2017

Tài chính công khai ngày 10/6/2017


- Tổng số trẻ báo ăn toàn trường: 40 trẻ 

- Điểm trung tâm: 40 trẻ 

- Tổng số tiền ăn của trẻ: 480.000đ