Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 11/02/2019

Tài chính công khai ngày 11/02/2019


 

Tài chính công khai 11/02/2019
* Tổng số trẻ báo ăn: 211 trẻ x 13.500 = 2.848.500đ
+ Điểm chính trung tâm: 189 trẻ x13.500 = 2.551.500đ
+ Điểm lẻ:Tràng Bảng 2: 22 trẻ x 13.500 = 279.000đ
* Tiền ăn của trẻ toàn trường: 2.848.500đ  
+ Điểm trung tâm: 2.551.500đ
+ Điểm lẻ: Tràng Bảng 2: 279.000đ
* Tổng tiền chi trong ngày: 2.848.500đ
* Số tiền thừa( thiếu) trong ngày: 0 đồng