Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 11/03/2019

Tài chính công khai ngày 11/03/2019


 

Tài chính công khai 11/03/2019
* Tổng số trẻ báo ăn: 229 trẻ x 13.500 = 3.091.500đ
+ Điểm chính trung tâm: 199 trẻ x13.500 = 2.686.500đ
+ Điểm lẻ:Tràng Bảng 2: 30 trẻ x 13.500 = 405.000đ
* Tiền ăn của trẻ toàn trường: 3.091.500đ
+ Điểm trung tâm: = 2.686.500đ
+ Điểm lẻ: Tràng Bảng 2: 405.000đ
* Tổng tiền chi trong ngày: 3.091.500đ
* Số tiền thừa( thiếu) trong ngày: 0 đồng