Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 12/6/2017

Tài chính công khai ngày 12/6/2017


- Tổng số trẻ báo ăn toàn trường: 55 trẻ

- Điểm trung tâm: 55 trẻ 

- Tổng số tiền ăn của trẻ: 660. 000đ